Centrala Banku
ul. Rynek 15, 38-340 Biecz

(0-13) 44-71-281
(0-13) 44-71-022

   Aktywuj kartę Visa przez internet

ZASTRZEŻENIA KART DLA KLIENTÓW:
+48 828 828 828  +48 801 321 456

Aktualności

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy umowę subwencji finansowej zawarł właściciel firmy wskazany w bazie CEIDG;
 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki handlowej, gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS na dzień zawarcia umowy (Klient przedkłada w Banku aktualny odpis z KRS, jeśli został pobrany z KRS na dzień zawarcia umowy subwencji lub pełny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień złożenia dokumentów do Banku).

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia
podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym
  podpisem elektronicznym na adres mailowy: reklamacjetarcza@bsbiecz.pl
 2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie
  poświadczonymi, aktualny/pełny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG:
  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Bieczu ul. Rynek 15, 38-340 Biecz

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 13 4487153, 603 558 779