Zaloguj się do
bankowości elektronicznej

https://bsbiecz24.pl

Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) to instytucja powołana do życia 29 października 1997 r. na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami) przez banki i Związek Banków Polskich.

W 2000 r. nastąpiło uruchomienie Systemu Informacji BIK – Klient Indywidualny – bazy danych o zobowiązaniach kredytowych klientów indywidualnych, zaś w 2008 r. - Systemu Informacji BIK – Przedsiębiorca – bazy danych o zobowiązaniach kredytowych przedsiębiorców.

BIK S.A. gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów indywidualnych i biznesowych banków oraz SKOK-ów.

Od 2001 roku, BIK udostępnił sektorowi bankowemu ponad 318 milionów raportów z historią kredytową klientów. Na chwilę obecną BIK współpracuje z ponad 600 instytucjami z sektora bankowego w Polsce:

  • 43 bankami komercyjnymi,
  • 567 bankami spółdzielczymi,
  • 55 SKOK-ami (łącznie z KSKOK).

Schemat działania BIK przedstawia poniższy link:
www.bik.pl/jak-dziala-bik

Bank Spółdzielczy w Bieczu od kilu lat współpracuje z BIK S.A.

Warto wiedzieć, że aż 90% informacji w BIK to informacje pozytywne, a więc dotyczące terminowo spłacanych zobowiązań.

Przyjmując wniosek kredytowy bank może złożyć do BIK zapytanie o zobowiązania (kredyty, poręczenia) potencjalnego kredytobiorcy. Również podobne zapytanie może być wykonane w trakcie trwania umowy kredyt owej. Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu bank (lub SKOK) aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.

Do BIK trafiają dane osobowe Klienta, informacje o zobowiązaniach kredytowych oraz zadłużeniu.

Jeżeli zobowiązanie było spłacane terminowo, BIK przetwarzał dane od chwili ich przekazania do tej instytucji, aż do wygaśnięcia zobowiązania. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez wskazany okres, poświadczając pozytywną historię kredytową.

strong>Dane mogą być przetwarzane również bez wyrażenia zgody przez okres 5 lat, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • zobowiązania nie były regulowane lub wystąpiła zwłoka w spłacie powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez wyrażenia przez niego zgody.

Dodatkowo na mocy noweli zacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody Klienta